Bài tập lớp 9 03032017

Chữa BTVN:

AB qua TK, tạo A1B1 ảo; AB qua G tạo A2B2; A2B2 qua TK tạo A3B3.

A1B1 và A3B3 chính là 2 ảnh gấp 3 lần vật theo đề bài.

Lập phương trình tạo ảnh của A1B1; A3B3 và chú ý A2B2 cách A1B1 20 cm.

Từ 3 PT trên, tính được f = 30 cm.

================

Bài tập trên lớp: ôn lại cân bằng của một vật; các lực cân bằng;

Chú ý: ánh sáng Mặt trời từ rất xa nên coi là chùm song song.

Download bài tập, cắn vào đây ===>   bt03032017.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.