lop9

Bạn nào nghỉ, cần thông báo trước cho thầy (tỏ lòng tôn trọng nhau)

17/7: định luật Ohm. Kể từ 25/7, lớp học 19:45-21:45, thứ Năm.

27/7:  thầy đi Israel nên lớp nghỉ 2 buổi (3/8 và 10/8). Học lại bình thường vào Thứ Năm 17/8.

Facebook Comments