Luyện tập online các môn Toán và Khoa học ck12.org

Học sinh tự học có thể vào trang http://www.ck12.org/ để luyện tập.

Trang này chứa đủ các môn Số học, Đại số, Hình học, Lượng giác, Vật lí, Khoa học, Trái Đất… đủ các trình độ từ lớp 1 đến lớp 12.

ck12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.