Cambridge checkpoint

Hàng năm, Cambridge tổ chức 2 kì kiểm tra chất lượng cho học sinh THCS vào tháng Năm và Mười.

Các chủ đề cần review trong đợt này cho 2 môn Lí-Hóa (thầy Thịnh dạy) nằm trong Course book 7,8 và 9 bao gồm:

Physics

  • Force and motion
  • Energy
  • Sound and Light
  • Electricity and Magnetism
  • Earth

Chemistry

  • Matters: states, changes, properties
  • Chemical Energy, Reactivity, Rate of reaction
  • Salt; mixtures

Phần Sinh học do cô Hạnh dạy và Toán học do thầy Tuấn dạy.