Tài liệu học

Chữa đề cương Vật lí lớp 10-HK1-2016-2017

Hoàn thiện phần đề cương Vật lí lớp 10. Chúc các em thi tốt. Bài 1: https://youtu.be/lPT0JJR0eT4 Bài 2-3a:https://youtu.be/IsC-rj4GcuA Bài 3b: https://youtu.be/qm1d6237_ww Bài 4-5:https://youtu.be/AkEpHE75dC0 Bài 6-9: https://youtu.be/yw0t1qTDv2s Bài 10: https://youtu.be/ou8mg-AUPEQ ========Tiếp tục============ Bài 11: https://youtu.be/bKkH52aDakY Bài 12-13:https://youtu.be/tr5bg0faMQI Bài 14-15:https://youtu.be/91yawu5Gf8c Bài 16:https://youtu.be/LMwnFTnn640 Bài 17:https://youtu.be/K8VnzKD2Dt4 ====Tiếp … read more