Chữa đề cương Vật lí 10 và 11, giữa kì 2, năm học 2018-2019

LỚP 10

File dạng pdf: Lớp 10-bài 1-17 

Bài 1: https://youtu.be/xpW2m470EQk

Bài 2 đến bài 5:  https://youtu.be/chQrUDuYEjQ

Bài 6 đến 11: https://youtu.be/WRRgrslxaKc

Bài 12-17:  https://youtu.be/5R09-2Fjq2Y

 

LỚP 11 (Phần dao động)

File dạng pdf: Lớp 11- bài 2-8

Video bài 2-8