Chữa đề cương Vật lí giữa kì 1, lớp 10, 2019-2020

Thể theo nguyện vọng của lớp 10 A2 Hóa, tôi chữa vài bài trong Đề cương giữa kì.

Bài 8, 13

Bài 16, 23, 24