Israel2018

Các em khai thông tin ở đây, đồng thời, chụp trang chứa ảnh trong hộ chiếu gửi vào email cho thầy ở thinhse@gmail.com