Danh sách lớp hè 2019: STEM và ROBOTICS

Trung tâm Khoa học tự nhiên mở 2 lớp STEM  và 1 lớp Robotics  hè 2019.

  • Các thông tin về thời gian, địa điểm, học phí, nội dung bài học được mô tả chi tiết trong các Form 1 Form 2. CÁC LỚP ĐÃ CHỐT SỐ LƯỢNG VÀ CÓ DANH SÁCH Ở FORM 3

 


FORM 1

FORM 2 : lớp Robotics (địa điểm: 334 Nguyễn Trãi)