Mở lớp hè 2019: STEM và ROBOTICS

Trung tâm Khoa học tự nhiên mở 2 lớp STEM  và 1 lớp Robotics  hè 2019.

  • Các thông tin về thời gian, địa điểm, học phí, nội dung bài học được mô tả chi tiết trong các Form 1 Form 2.
  • Danh sách hoàn thành việc đăng kí (chuyển khoản sau khi trung tâm liên hệ) ở FORM 3. Do chỉ có 16 chỗ/lớp vì thí nghiệm cần rộng rãi nên trung tâm sẽ liên hệ nếu còn chỗ. Bố mẹ kiểm tra danh sách đã hoàn thành để biết số chỗ còn trống.

FORM 1

FORM 2 : lớp Robotics (địa điểm: 334 Nguyễn Trãi)