Chữa phần mạch LC đề cương Lí 11-HK1-2016-2017

Chữa trên lớp 11CLC2 nên quay luôn.

Bài 18-24: https://youtu.be/XCG9eXKFvH4

Bài 25-28:  https://youtu.be/XROh849XGUI

BÀI LIÊN QUAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.