Thầy Trần Thanh Tuấn

Địa chỉ cơ quan: Khoa Toán-Cơ-Tin học, ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội,
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Email:
tranthanhtuan@hus.edu.vn Phone: (+84) 965328080
Web: http://user.hus.edu.vn/tranthanhtuan

ĐÀO TẠO

 • Tiến sỹ Địa chấn, Friedrich-Schiller University Jena, Germany, 2009
 • Thạc sỹ Cơ học, VNU, Hanoi University of Science, 2005
 • Cử nhân Toán Cơ, Chương trình Cử nhân Tài năng, VNU, Hanoi University of Science, 2002

KINH NGHIỆM

Nghiên cứu

 Nghiên cứu viên 2009-nay: khoa Toán-Cơ-Tin học, ĐH Khoa học Tự nhiên Hà Nội

 Học giả trao đổi 03-08/2010: khoa Toán, University of Washington, USA

 Cộng tác viên 2014-2019: Trung tâm Vật lí Lí thuyết Quốc tế, Trieste, Italy

 Nghiên cứu viên 11/2016-01/2017: Viện nghiên cứu Toán cao cấp, Hanoi, Vietnam

Giảng dạy Toán bằng tiếng Anh

 • 4 năm kinh nghiệm giảng dạy cho Chương trình tiên tiến của Đại học Khoa
  học Tự nhiên Hà Nội (Calculus, Algebra, Classical Mechanics, English for
  Special Purposes)
  3 năm kinh nghiệm giảng dạy môn Toán A-level (2010-2013) (Trung tâm
  Eureka, đặt trong Trường chuyên Khoa học Tự nhiên Hà nôi)
 • Trưởng tiểu ban Toán, Chương trình đào tạo giáo viên cấp 3 dạy Toán bằng
  tiếng Anh của BGD (2013)

Đề tài
Chủ trì 2 đề tài cấp bộ ( Nafosted Projects: 2012 and 2015)
Chủ trì 1 đề tài cấp trường ĐH Khoa học Tự nhiên


CÔNG TRÌNH KHOA HỌC QUỐC TẾ
https://scholar.google.com.vn/citations?user=VOApHpAAAAAJ&hl=vi